Propulseur d’étrave

Propulseur d’étrave faite pour les navires cargo chinois.

Werkstuk01_K